EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > U bent werknemer >  > Welke vragen stelt u zich? > Welke formaliteiten voor een uitkering van de prestaties ?

Welke formaliteiten voor een uitkering van de prestaties ?OP DE VOORZIENE EINDDATUM (gewoonlijk 65 jaar) ?
 
Wij nemen contact met u op binnen de 4 weken die voorafgaan aan de einddatum van uw contract. U ontvangt een schatting van de prestaties en een vereffeningsformulier.
 
De prestaties worden u betaald na afgifte van de volgende documenten:
 

1.  een levensbewijs met vermelding van uw geboortedatum

2.  een rectoversokopie van uw identiteitskaart + het uittreksel van de elektronische chip

3.  het vereffeningsdocument, ingevuld en ondertekend

4.  indien u in activiteit bent gebleven, een « attest van activiteit tot aan de wettelijke pensioenleeftijd » om de heffingsvoet van 10% te kunnen genieten

 
Indien u in het buitenland verblijft, zijn wij verplicht de bedrijfsvoorheffing in België in te houden bij de vereffening van de pensioenprestaties, behalve indien aan de twee volgende voorwaarden tegelijk voldaan is:
 
1. indien u gedomicilieerd bent in een land dat met België een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten en krachtens welke de heffingsbevoegdheid op de inkomsten toekomt aan het land van woonst en
2. indien u werkelijk de hoedanigheid van fiscaal resident van de betrokken staat hebt, in de zin van de overeenkomst, op de datum van de werkelijke betaling van de prestaties. Om dit te bewijzen, dient u ons een daartoe bestemd attest over te maken dat afkomstig is van de betrokken fiscale administratie en eventueel een attest van belastingheffing op de inkomsten in het land van woonst.
 
 

Kan ik een rente krijgen in plaats van een kapitaal ?


Eens u uw kapitaal hebt ontvangen, hebt u de mogelijkheid de omzetting van het nettokapitaal (na belastingen en bijdragen) in renten te vragen. Elke rente zal belast worden aan het afzonderlijk tarief van 30% (+gemeentebelasting) op 3% van het rentevestigend kapitaal. Meer weten
  

BIJ OVERLIJDEN ?
 
De prestaties zullen aan de begunstigde(n) betaald worden na afgifte van de volgende documenten:
 
1.  een kopie van de overlijdensakte
2.  een medisch attest met vermelding van de doodsoorzaak
3.  naargelang het geval een attest van erfopvolging met vermelding van de identiteit en de hoedanigheid van de wettelijke erfgenamen. Dit document kan verkregen worden bij de notaris die belast is met de erfopvolging of bij het registratiekantoor waarvan de overledene afhing
4.  een levensbewijs op naam van de begunstigde(n)
5.  een rectoversokopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n) + het uittreksel van de elektronische chip
6.  het vereffeningsdocument, ingevuld en ondertekend door de begunstigde(n)
 
 

BIJ UITTREDING ?
 
Indien u uw werkgever verlaat, brengt hij ons hiervan op de hoogte. Vervolgens ontvangt u een brief met het bedrag van uw verworven reserves en prestaties. U hebt verschillende keuzemogelijkheden : uw reserves bij de pensioeninstelling van uw oude werkgever laten met of zonder overlijdensdekking, ze overdragen naar de onthaalstructuur of een pensioeninstelling die het geheel van de winsten verdeelt en de kosten beperkt of naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
 

Indien ons geen enkele beslissing meegedeeld wordt binnen een termijn van dertig dagen, blijven de verworven reserves automatisch behouden bij de pensioeninstelling zonder wijziging van de pensioenverbintenis en zonder overlijdensdekking.
 
Na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen kunt u binnen een termijn van een jaar een overlijdensdekking vragen of te allen tijde de overdracht van uw reserves naar een andere pensioeninstelling vragen.
 


BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID ?
 
Binnen een termijn van 1 maand moet elk ongeval of elke ziekte die/dat aanleiding kan geven tot de toekenning van prestaties worden aangegeven aan uw werkgever, die ons op de hoogte zal brengen. Vervolgens dient u ons het «medisch verslag arbeidsongeschiktheid» op te sturen, behoorlijk ingevuld door u en uw behandelende arts, en dit zo spoedig mogelijk, samen met een kopie van alle andere medische documenten (radiografies, attesten, hospitalisatieverslagen, verslagen van de recente evolutie, enz.) met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid.
 
Ten slotte moet u ons een kopie opsturen van alle betalingen van wettelijke invaliditeitsrente die het RIZIV aan u gestort heeft of zal storten.
 
Na ontvangst van deze documenten kunnen wij overgaan tot een juiste inschatting van uw gezondheidstoestand. We kunnen u eveneens vragen een medisch onderzoek te ondergaan bij de raadgevend geneesheer van onze maatschappij.
 
Om recht te hebben op een prestatie moet uw economische invaliditeit minstens 25% bedragen. Er dient ook rekening gehouden te worden met de duur van uw invaliditeit. Sommige contracten voorzien een al dan niet lange "wachttijd" (de wachttijd vangt aan op de begindatum van de economische invaliditeit en de prestaties zijn niet verschuldigd tijdens deze periode).
 
Onze raadgevend geneesheer zal uw invaliditeitsgraad bepalen (die onafhankelijk is van de graad die door de mutualiteit wordt meegedeeld). Bij betwisting zal een arbitrage worden ingesteld. De maatschappij draagt de kosten en honoraria van haar expert, maar u dient de kosten van de uwe te dragen.
 
Nadien dient elke wijziging van de invaliditeitsgraad, hetzij een verergering, hetzij een verbetering, aangegeven te worden.