EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Info News > Begunstigingsclausule - « wettige erfgenamen » - Nieuwe wetgeving

Begunstigingsclausule - « wettige erfgenamen » - Nieuwe wetgeving


 

Het groepsverzekeringsreglement omvat een standaardbegunstigingsclausule. Die clausule bepaalt bij overlijden een aflopende voorrangsorde van de begunstigden (zie hieronder).

De deelnemer heeft de mogelijkheid de rangorde van de begunstigden te wijzigen of een andere begunstigde aan te duiden. Daartoe dient een formulier ingevuld en ondertekend te worden, waarna het per aangetekend schrijven naar CONTASSUR moet worden gestuurd.

 

Als voorbeeld vindt u hierna de voorrangsorde die men in talrijke reglementen terugvindt:

 1. de noch uit de echt, noch wettelijk van tafel en bed gescheiden echtgen(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner;
 2. bij gebreke, de wettelijke, aangenomen of erkende natuurlijke kinderen van de deelnemer, en bij plaatsvervulling, hun nakomelingen voor het gedeelte dat zou toegekomen zijn aan de begunstigde in wiens plaats zij treden;
 3. bij gebreke, de vader en de moeder van de deelnemer, elk voor de helft. Bij vóóroverlijden van één van hen, komt de totaliteit van de verzekerde bedragen aan de overlevende toe;
 4. bij gebreke, de wettige erfgenamen ten persoonlijke titel, met uitsluiting van de Staat;
 5. bij gebreke, het financieringsfonds.

 

 

Een nieuwe wet

 

De wet  van 13 januari 2012 voegt een nieuw artikel 110/1 toe aan de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Deze wet trad in werking op 5 maart 2012.

 

De nieuwe wet heeft slechts een impact op de 4de  begunstigde in de bovenstaande rangorde:

 • Onder de oudere wetgeving, indien het kapitaal krachtens het reglement toekwam aan « de wettige erfgenamen (ten persoonlijke titel) », werd het kapitaal gestort aan de personen die erfgenaam waren volgens de wet. De wettige erfgenamen ontvingen dan elk een gelijk deel van het kapitaal in eigen naam.
 • Onder de nieuwe wetgeving, wanneer de wettige erfgenamen aangeduid worden als begunstigden zonder hun namen te vermelden, vallen de prestaties in de nalatenschap. Het zijn dus alle personen (wettige of testamentaire erfgenamen) die daadwerkelijk tot de nalatenschap behoren die het verzekerde kapitaal zullen ontvangen en dit in overeenstemming met de regels van verdeling van de nalatenschap (niet noodzakelijk elk een gelijk deel). De akte van bekendheid die na het overlijden door de notaris wordt opgesteld, vermeldt wie begunstigde is en welk deel aan elke begunstigde toekomt.

 

Deze nieuwe wet is slechts van toepassing vanaf 5 maart 2014 voor de pensioenplannen die afgesloten werden vóór 5 maart 2012.

 

 

Welke impact op uw aanvullend pensioenplan ?

 

Als werkgever kunt u beslissen de standaardbegunstigingsclausule al dan niet aan te passen wat betreft de rangorde : « bij gebreke, de wettige erfgenamen ten persoonlijke titel, met uitsluiting van de Staat ».

 

 • Indien u wenst dat de nalatenschap begunstigde wordt in plaats van de wettige erfgenamen? U hoeft niets te doen. Vanaf 5 maart 2014 zullen we het kapitaal uitkeren aan de nalatenschap in overeenstemming met de nieuwe wet.
 • U wenst dat de "wettige erfgenamen" het kapitaal ontvangen in eigen naam en in gelijke delen, zoals het geval was vóór de publicatie van deze wet ? U moet uitdrukkelijk vermelden dat u niet wenst dat de nieuwe wet van toepassing wordt op uw contract. We stellen voor de clausule aan te passen als volgt « 4. Bij gebreke, en per afwijking van de wet van 13 januari 2012, ten persoonlijke titel, de rechthebbenden in overeenstemming met de laatste wilsbeschikking en, bij gebreke, de wettige erfgenamen in gelijke delen. »

 

 

Met dit voorbeeld illustreren we het verschil tussen de twee bovenvermelde situaties:

Jan  is feitelijk samenwonend. Hij heeft eveneens een nicht en een neef met wie hij geen contact meer heeft. De aangeslotene stelt een testament op, waarin hij alles aan zijn partner nalaat.

 • Bij het overlijden van Jan zijn het de neef en de nicht met wie de overledene geen relaties meer had die de wettige erfgenamen worden. Krachtens het reglement moet de prestatie aan hen toekomen, in gelijke delen.
 • Vanaf 2014 zal geoordeeld worden dat de prestatie toekomt aan de nalatenschap. Het is dan de partner van Jan, die in het testament aangeduid is als enige begunstigde van het hele patrimonium, die begunstigde zal zijn van de prestatie bij overlijden.
   

 

Wat gebeurt er voor de overlijdensprestaties die door een pensioenfonds beheerd worden?

 

In principe is deze nieuwe wet slechts van toepassing op de groepsverzekeringen die een overlijdensdekking voorzien. Toch lijkt het opportuun, met het oog op vereenvoudiging en coherentie, dezelfde regels toe te passen voor de prestaties die worden beheerd door onze pensioenfondsen Powerbel en Enerbel.

 

 

Meer informatie nodig?

 

We blijven beschikbaar voor alle bijkomende inlichtingen alsook voor het opstellen van een bijvoegsel indien nodig.