EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Info News > Wijninckx-bijdrage 2018

Wijninckx-bijdrage 2018

De speciale bijdrage voor de sociale zekerheid op de pensioenkapitalen (bijdrage « Wijninckx ») verdubbeld in 2018

Deze speciale sociale zekerheidsbijdrage werd ingevoerd in 2012. De wet voorziet twee stelsels:

·         een overgangsstelsel dat reikt tot het jaar 2018 inbegrepen. In 2018 verandert de bijdrage van 1,5% naar 3% ;

 

·         een definitief stelsel dat in werking treedt vanaf 2019.


Stelsel voor het jaar 2018 – premies betaald in 2017

De speciale sociale zekerheidsbijdrage is verschuldigd voor elke werknemer voor wie het jaarlijks bedrag van de periodieke en eenmalige premies voor de waarborgen leven en overlijden in het kader van het aanvullend pensioen (zonder taksen van 4,4% en RSZ van 8,86%) het bedrag van 32.472,96 € overschrijdt. Zowel de bedragen gestort door de werkgever als die gestort door de werknemer tellen mee om te bepalen of de drempel overschreden is.

De bijdrage bedraagt 3% van de overschrijding, maar wordt enkel berekend op het gedeelte van de patronale bijdragen.  

 

Opgelet, voor de plannen waarvoor de premies niet individualiseerbaaar zijn, bijvoorbeeld in het geval van een collectieve kapitalisatie, moet rekening gehouden worden met het verschil tussen de verworven reserves per aangeslotene op 1 januari van het bijdragejaar en de verworven reserves van de aangeslotene op 1 januari van het vorig jaar (gekapitaliseerd aan 6%).

 

Betaling van de bijdrage – overzicht van de vervaldata

-      30 juni : de pensioeninstellingen geven de premies voor de berekeningen van de speciale sociale zekerheidsbijdragen door aan de gegevensbank van de aanvullende pensioenen

-      30 september : wanneer een bijdrage verschuldigd is, brengt Sigedis de werkgevers daarvan op de hoogte via hun e-box van de sociale zekerheid.

-      31 december : op basis van deze gegevens betalen de werkgevers de sociale bijdrage. De wergever geeft de verschuldigde bedragen aan via de trimestriële aangifte DmfA van Q4 van het jaar N (via de indicatie werkgever 867). De betaling dient te gebeuren vóór 31/1 van het jaar N+1.