EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > Wet "overdraagbaarheid"

Wet "overdraagbaarheid"

Op 21 juni 2018 werd een nieuwe wet goedgekeurd die de Europese richtlijn over de overdraagbaarheid van pensioenrechten omzet tot wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (de WAP).  De wet wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
De doelstelling van deze nieuwe wet, zoals minister Bacquelaine dit aangeeft, is « de rechten van de werkenden op een aanvullend pensioen uit te breiden, hetgeen bijdraagt tot de doelstelling die de veralgemening beoogt  van de aanvullende pensioenen ».
We willen uw aandacht vestigen op de volgende wijzigingen voor zover dit van toepassing is op uw pensioenstelsels :


• De aansluiting aan een pensioenstelsel gaat voortaan onmiddellijk in voor alle werknemers die aan de aansluitingsvoorwaarden voldoen. De mogelijkheid om een minimumleeftijd van 25 jaar te voorzien voor de aansluiting aan een pensioenstelsel wordt dus geschrapt.
 
• De aangeslotene zal onmiddellijk zijn rechten op de verworven reserves en prestaties kunnen  doen gelden overeenkomstig het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. Het was tot nu toe mogelijk een maximumtermijn van een jaar vanaf de aansluiting  voor de verwerving van pensioenrechten te voorzien.
 
• Ten slotte, indien de verworven reserves 150 euro of minder vertegenwoordigen bij uittreding, moeten ze behouden blijven in de pensioentoezegging die de aangeslotene verlaat zonder wijziging van de pensioentoezegging en zonder mededeling van de gegevens aan de aangeslotene. De pensioeninstelling zal daarentegen haar aangifte aan de gegevensbank van de 2de pijler (DB2P) moeten nakomen.

De wet treedt in werking vanaf 1 januari 2019, zowel voor de in dienst zijnde werknemers als voor de nieuwe werknemers.
De reglementen en overeenkomsten zullen op die manier aangepast worden.