EXPERTEN IN PENSIOENEN

home > Enkele cijfers >  > Actualiteit > Wijninckx-bijdrage 2019

Wijninckx-bijdrage 2019

 Een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% werd vanaf 1 januari 2012 ingevoerd op de "hoge" aanvullende pensioenen. Ondertussen is het percentage opgetrokken naar 3% voor bijdragen die vanaf  2018 gestort zijn.

Het invoeren van deze bijdrage was voorzien in twee fasen.

De berekeningsbasis van de bijdrage wordt bepaald op basis van de gegevens die afkomstig zijn van de gegevensbank aanvullende pensioenen "DB2P", beheerd door de vzw Sigedis. Aangezien deze gegevensbank in 2012 nog niet operationeel was, was er een voorlopige regeling van toepassing vanaf 1 januari 2012 tot 31 december 2018. Deze bepaalde dat de werkgevers deze bijdrage op de bijdragen in het kader van een aanvullende pensioentoezegging van de tweede pijler moesten storten zodra het geheel van deze bijdragen de jaarlijkse som van initieel 30.000€ (voor het bijdragejaar 2018 bedraagt het plafond 32.472,96 €) per werknemer overschrijdt.

Vanaf 1 januari 2019 treedt de definitieve regeling in werking.

De speciale bijdrage van 3% zal verschuldigd zijn zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen een drempel overschrijdt, de zogenaamde "pensioendoelstelling", die overeenstemt met het maximumbedrag van het ambtenarenpensioen. De bijdrage zal verschuldigd zijn op het geheel van de toename van de verworven reserve en dus niet enkel op het bedrag dat dit plafond overschrijdt. Om de concrete bijdrage voor 2019 te berekenen, moet het verschil genomen worden tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018. Anders gezegd is de storting van de Wijninckx-bijdrage niet langer afhankelijk van de gestorte bijdragen aan een door de inrichter georganiseerde pensioentoezegging.

 

Meer weten